هشدار سازمان بورس


هشدار سازمان به مشاوران بدون مجوز

 

 

چنانچه شرکتی بدون اخذ مجوز مبادرت به مشاوره کند، بر اساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، مدارک و مستندات را گردآوری و به مراجع ذیصلاح اعلام کرده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. وی با اشاره به اینکه شرکت هایی هستند که در کنار استفاده از اطلاعات موجود شرکت ها، اقدام به تحلیل، پیش بینی آینده و توصیه به خرید و فروش سهام می کنند، خاطرنشان کرد: با تصویب دستورالعمل مربوطه، باید مجوز لازم را از سازمان دریافت کنند و به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا فعالیت آنها بدون مجوز، جرم محسوب می شود.

 

 

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در این رابطه گفت با توجه به تصویب و ابلاغ دستورالعمل مشاور سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، از این پس فعالیت شرکت های مشاوره سرمایه گذاری بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار غیرقانونی است. وی گفت: درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ، اﻣﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺠﻮز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن زﯾﺎن، دردادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ،رای ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺎﮐﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 

ﺑﺎﻗﺮ ﺗﺒﺎر اداﻣﻪ داد: در ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری هیئت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺸﺎوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻳﯿﺪ و ﻧﯿﺮوهای آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ها ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

 

وی خاطرنشان کرد: پس از این چنانچه شرکتی بدون اخذ مجوز مبادرت به مشاوره کند، بر اساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، مدارک و مستندات را گردآوری و به مراجع ذیصلاح اعلام کرده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند.

 

 

وی اداﻣﻪ داد: ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ شرکت های مشاور سرمایه گذاری ،ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ در ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده 49 ﻗﺎﻧﻮن اوراق بهادار ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ درج ﺷﺪه، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس،ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم دهند ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﯾﺎ زﯾﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و... ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاهد شد.

 

 

در همین رابطه در بخشنامه صادره توسط اداره امور کارگزاران، بر ضرورت اخذ مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری، قبل از ارائه مشاوره در این خصوص تاکید شده است.

 

 

 

اداره امورکارگزاران در بخشنامه‌ای به کلیه کارگزاری‌ها اعلام کرده که چنانچه بخواهند فعالیت‌های مشاوره‌ای انجام دهند، باید مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، رییس اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: پس از ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، لازم است تا کارگزارانی که در نظر دارند اقدام به فعالیت‌های مشاوره‌ای کنند، نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

 

 

محمد عطایی ادامه داد: فعالیت‌های مشاوره‌ای شامل توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛ اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه وتقاضای اوراق بهادار درآینده و اظهار نظر راجع به ارزش (قیمت) اوراق بهادار است.

 

 

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، کارگزارانی که بخواهند به فعالیت های یادشده مبادرت ورزند مستلزم اخذ مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

 

 

عطایی نیز با اشاره به اینکه با شرکت‌های کارگزاری که بدون دریافت مجوز، مبادرت به این فعالیت‌ها کنند، مطابق ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، با آنان رفتار خواهد شد، گفت: در این ماده آمده که سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام و حسب مورد ، موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه کرده و وفق مقررات درخواست ضرر و زیان کند.