پیام های ناظر بازار 4 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 4 تیر ماه 1398

08:07

ولیز

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ليزينگ‌ايران‌ (وليز1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:07

الاس

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (بالاس1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

08:08

زقیام

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (زقيام1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت كشت و دام قيام اصفهان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

08:09

پاسا

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ايران‌ياساتايرورابر (پاسا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:10

مرقام

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ايران‌ارقام‌ (مرقام1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:13

وسبحان

❇️توقف نماد  - اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وسبحان1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري سبحان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

09:00

 فولاژ
 
❇️توقف نماد به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت
◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فولاد آلياژي ايران (فولاژ1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. 
✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 

09:02

لابسا

❇️توقف نماد  به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت آبسال‌ (لابسا1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:03 

 لسرما

❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سرما آفرين‌ (لسرما1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:04

ممسنی

❇️توقف نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد نماد اصلي

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (ممسني1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 

✔️مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 

09:04

شرنگی

❇️توقف نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد نماد اصلي

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (شرنگي1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 

✔️مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 

09:05

وثخوز

❇️تغيير وضعيت نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (وثخوز1) آغاز مي شود. 

✔️مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 

09:06

کرمان

❇️تغيير وضعيت نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت س. توسعه وعمران استان كرمان (كرمان1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (كرمان1) آغاز مي شود. 

✔️مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 

09:07 

کگهر

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت سنگ آهن گهرزمين (كگهر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (كگهر1) آغاز مي شود. 

✔️مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 

09:12

#ولملت

#وملی

#افق

❇️حراج مجدد نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي واسپاري ملت(ولملت)، گروه صنعتي ملي(وملي)، فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش(افق)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:12 

پارسیان

❇️توقف نماد  به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه پارسيان (پارسيان1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:35

 پتایر

پکویر

پکرمان

 وایران

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توليدي ايران تاير(پتاير)، كوير تاير(پكوير)، گروه صنعتي بارز(پكرمان)، ليزينگ ايرانيان(وايران) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:35

بالاس

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن (بالاس1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

12:46

 حبندر

❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر(حبندر1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام متوقف مي‌شود. 
✔️مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس
 
 
12:46
 سبزوا
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لار سبزوار (سبزوا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 
✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران
 
 
12:47
 زقیام
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و دام قيام اصفهان (زقيام1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 
✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران
 
 
12:47
قشرین
❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان (قشرين1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام متوقف مي‌شود. 
✔️مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس
 
 
12:47
# وبوعلی
❇️بازگشايي نماد معاملاتي
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري بوعلي(وبوعلي)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. 
✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 
12:48
 ثعتماح
❇️اتمام پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي حق تقدم استفاده نشده باقيمانده شركت سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح1)، نماد معاملاتي مذكور متوقف شد. مقتضي است كارگزاراني كه حق تقدم مذكور را خريداري نموده اند، مي بايست وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده را همزمان با تسويه وجه معامله حق تقدم به شركت سپرده گذاري مركزي واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه معامله حق تقدم و همچنين وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده (ارزش اسمي هر سهم) بر عهده كارگزار مربوطه مي باشد.شركت سپرده گذاري مركزي، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به كارگزار فروشنده پرداخت نموده و كارگزار فروشنده مكلف است وجوه مذكور را به حساب ناشر واريز نمايد. 
✔️مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس
 
 
12:48
شکف
❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (شکف1) پس از عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت مالي 6ماهه حسابرسي شده منتهي به 1397/06/31 متوقف مي شود. 
✔️مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس
 
 
12:48
مادیرا
❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع ماشينهاي اداري ايران (ماديرا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام (نوبت دوم) در تاريخ 1398/04/06، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 متوقف مي‌شود. 
✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران
 
12:50
تملی
❇️گشايش نماد معاملاتي 
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 نماد معاملاتي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي خرداد ماه سال 1398 در نماد (تملي8031)، در بازار عادي با محدوديت دامنه نوسان 5 درصدي قيمت گشايش مي يابد. دامنه نوسان قيمت بر اساس قيمت پاياني معاملات روز قبل در نماد (تملي8021) مي‌باشد همچنين قيمت پاياني اوراق، ميانگين موزون معاملات روزانه اوراق مي‌باشد. در خصوص نماد مذكور توجه به موارد ذيل ضروري است: مدت اعتبار در نماد معاملاتي (تملي8031) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش) تا تاريخ 15/03/1400 و جهت استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي تا تاريخ 15/04/1400 مي باشد. همچنين لازم به ذكر است محدوديت حجمي هر سفارش خريد (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي در نماد معاملاتي (تملي8031) تعداد 240 ورقه تعيين گرديده است. 
✔️مدير عميات بازار فرابورس ايران
 
 
12:50
غدام
❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
12:51
بالاس
❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن (بالاس1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 
✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران
 
 
 
12:51 
زقیام
❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و دام قيام اصفهان (زقيام1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 
✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران
 
12:52
ختور
❇️بازگشايي نماد معاملاتی
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت رادياتور ايران(ختور)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. 
✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 
 
15:40

تسه

❇️پايان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتي 

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/04/15 در نماد معاملاتي (تسه96041) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) در تاريخ 1398/04/15 به اتمام مي رسد. لذا، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز شنبه مورخ 1398/04/15 متوقف مي شود. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/04/15 در نماد معاملاتي (تسه96041) جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 1398/05/15 مي باشد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

15:40

وآذرح

❇️بازگشايي نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان(وآذرح) با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

15:45

تاصیکو

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

15:48

کگل

قثابت

❇️توقف نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت معدني و صنعتي گل گهر(كگل)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان(قثابت)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده متوقف خواهند شد.

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

15:50

حتوکا

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

15:55

جم پیلن

❇️اطلاعيه در خصوص نماد معاملاتي

◼️به اطلاع كليه كارگزاران محترم مي رساند، با توجه به ارسال سفارشات بيش از حد نرمال در نماد معاملاتي شركت پلي پروپيلن جم(جم پيلن)،براي جلوگيري از تاثير آن در ساير نمادهاي بازار بورس اوراق بهادار، وضعيت معاملاتي نماد(جم پيلن) تا پايان ساعت معاملاتي امروز به صورت مجاز-محفوظ خواهد بود .

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

16:00

دبالک

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

16:00

حتوکا

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

16:00

لکما

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانجات مخابراتي ايران (لكما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 آماده انجام معامله مي باشد. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

✔️مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

 

16:00

وحافظ

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه حافظ (وحافظ1) پس از ارائه اطلاعات در رابطه با موارد منجر به تعليق در قالب افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/04 آماده انجام معامله مي باشد. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

✔️مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

 

16:00

جم پیلن

❇️اطلاعيه مهم در خصوص نماد معاملاتي 

◼️به اطلاع كليه فعالان محترم بازار مي رساند،معاملات در نماد معاملاتي شركت پلي پروپيلن جم(جم پيلن)در ساعت 12:30 انجام خواهد شد. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

16:05

فولای

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (فولاي1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت صنايع فولاد آلياژي يزد متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

16:07

تاپکیش

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (تاپكيش1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

16:10

وسبحان

❇️توقف نماد  - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وسبحان1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سرمايه گذاري سبحان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

 

اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 4 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 4 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 4 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/04
وضعیت موجودی نا موجود