پیام های ناظر بازار 9 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 9 تیر ماه 1398

08:05

قچار

توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (قچار1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

08:07

چکارن

❇وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:07

سرود

❇وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌شاهرود (سرود1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:07

ثباغ

❇تغيير وضعيت نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد
◼كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (ثباغ1) آغاز مي شود. 
✔مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
 
 
08:08
وپست
❇وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت پست بانك ايران (وپست1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 
 
08:08
وایرا
❇توقف نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد نماد اصلي
◼كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (وايرا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 
✔مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
 
 
08:08
دلر
❇وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت داروسازي‌ اكسير (دلر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
 
 
08:10 
وسبحان
❇توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب
◼كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وسبحان1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سرمايه گذاري سبحان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
✔مدير عمليات بازار فرابورس ايران
 

09:00

شیران

❇توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:02

کخاک

❇وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:02

پسهند

❇وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

10:40

شغدیر

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي غدير (شغدير1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/04/09آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

10:41

شیران

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

✔️ مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

10:43

شلعاب

دکوثر

خمهر

خریخت

فسپا

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لعابيران(شلعاب)،داروسازي كوثر(دكوثر)،گروه صنعتي سپاهان(فسپا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، مهركام پارس(خمهر)، صنايع ريخته گري ايران(خريخت)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

 

اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 9 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 9 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 9 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/09
وضعیت موجودی نا موجود