پیام های ناظر بازار 11 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 11 تیر ماه 1398

08:09

سدبیر

❇️تغيير وضعيت نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (سدبير1) آغاز مي شود. 

 

08:59

قثابت

❇️ادامه توقف نماد  به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. 

 

09:00

ثامان

❇️توقف نماد  به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. 

 

09:01

ثامان

❇️وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

09:02

فجام

❇️وقفه معاملاتي نماد  علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت جام‌دارو (فجام1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

09:03

وحافظ

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه حافظ (وحافظ1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (وحافظ1) آغاز مي شود. 

 

09:07

وگردش

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك گردشگري (وگردش1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (وگردش1) آغاز مي شود. 

 

09:10

حپارسا

❇️توقف نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (حپارسا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 

 

09:11

ودی

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه دي (ودي1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (ودي1) آغاز مي شود. 

 

09:12

افرا

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت افرانت (افرا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (افرا1) آغاز مي شود. 

 

09:12

کمرجان

❇️تغيير وضعيت نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (كمرجان1) آغاز مي شود. 

 

09:13

کمرجانح

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد نماد اصلي

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجانح1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد در نماد اصلي، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (كمرجانح1) آغاز مي شود. 

 

09:45

دفارا

کالا

اکالا

نکالا

تکالا

و آذرح

❇️حراج مجدد نمادهاي معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي داروسازي فارابي(دفارا)، بورس كالاي ايران(كالا)، كارگزاران بورس كالاي ايران(اكالا)، نهادهاي مالي بورس كالاي ايران(نكالا)،توليدكنندگان بورس كالاي ايران(تكالا)، حق تقدم سرمايه گذاري توسعه اذربايجان (وآذرح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

 

09:50

#خفنر

#شفن

#حفارس

#قثابت

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نمادهاي معاملاتي شركت هاي فنرسازي خاور(خفنر)،پتروشيمي فن آوران(شفن)،حمل و نقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان(قثابت) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

09:50

#خفنر

#شفن

#حفارس

#قثابت

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نمادهاي معاملاتي شركت هاي فنرسازي خاور(خفنر)،پتروشيمي فن آوران(شفن)،حمل و نقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان(قثابت) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

09:50

تسه

❇️پايان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتي 

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/04/15 در نماد معاملاتي (تسه96041) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) درتاريخ 1398/04/15 به اتمام مي رسد. لذا، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز شنبه مورخ 1398/04/15 متوقف مي شود. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتباراوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/04/15 در نماد معاملاتي(تسه96041) جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 1398/05/15 مي باشد. 

 

09:50

درهاور

❇️عرضه اوليه سهام به روش ثبت سفارش در نماد 

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1439/الف/98 مورخ 1398/04/09اين شرکت، فردا چهارشنبه مورخ 1398/04/12تعداد 40،000،000 سهم از سهام شرکت دارويي ره آورد تامين (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد (درهآور1) به روش ثبت سفارش، عرضه مي گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 

 

09:50

تلیسه

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت دامداري تليسه نمونه (تليسه1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/04/15، در پايان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/11 متوقف مي‌شود. 

 

09:55

❇️عرضه عمده سهام غيرمديريتي در نماد معاملاتي 

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1437/الف/98 مورخ 1398/04/04 اين شرکت، ميزان 4/5 درصد (چهار مميز پنج دهم درصد) سهام غيرمديريتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان (سهامي عام) در نماد معاملاتي (كرمان4) با قيمت پايه کل 1,221,388,389,000 ريال، روز شنبه مورخ 1398/04/15 از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي‌گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 

✔️مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

9:55]

خفنر

شفن

حفارس

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نمادهاي معاملاتي شركت هاي فنرسازي خاور(خفنر)،پتروشيمي فن آوران(شفن)،حمل و نقل بين المللي خليج فارس(حفارس) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

10:00

دانا

❇️بازگشايي نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بيمه دانا(دانا) باتوجه به تغييرات بيش از50درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است . 

✔️مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

10:00

خودکفا

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ 1398/04/13 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/04/11 متوقف مي‌شود. 

✔️مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

 

 

10:00

 

#وزمین

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي (وزمين1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي بانک ايران زمين متوقف شد. بديهي است نماد مذکور حداکثر دو روز کاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔️مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

 

10:00

#شفارا

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فارابي (شفارا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام متوقف مي‌شود. 

 

 

10:00

#داوه

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت داروسازي آوه سينا (داوه1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/04/15، در پايان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/11 متوقف مي‌شود. 

 

 

10:00

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد نيروي برق دماوند (دماوند1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ 1398/04/13، در پايان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/11 متوقف مي‌شود. 

 

10:11

#پدرخش

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت درخشان‌ تهران‌ (پدرخش1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

 

10:13

فولای

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع فولاد آليا‍ژي يزد (فولاي1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/04/15، در پايان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/11 متوقف مي‌شود. 

 

11:00

ساروج
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بين المللي ساروج بوشهر (ساروج1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/11 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 
 
 
 
11:03
ودی
❇️توقف نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (ودي1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 
 
 
11:06
قچار
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و عدم همكاري ناشر مطابق با اطلاعات منتشره در سايت رسمي كدال، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه‌اي، امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/11 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 
 
 
11:07
سخاش
❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌خاش‌ (سخاش1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
 
 
 
11:07
ثشاهدح
❇️بازگشايي نماد معاملاتي
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت شاهد(ثشاهدح)جهت عرضه 449ر612ر91 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر000ر100 عدد،<< بدون محدوديت نوسان قيمت>>آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. 
 
 
11:08
خاهنح
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهنح) باتوجه به اعلام مهلت پذيره نويسي،بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
11:09
پدرخش
❇️ادامه توقف نماد به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت
◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت درخشان‌ تهران‌ (پدرخش1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. 
 
 
 
11:24
خاهنح
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهنح) باتوجه به اعلام مهلت پذيره نويسي،بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
11:24
پدرخش
❇️ادامه توقف نماد به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت
◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت درخشان‌ تهران‌ (پدرخش1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. 
 
 
11:25
وآتوس
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا (وآتوس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/11 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 
 
 
11:25#شاراک
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پتروشيمي شازند(شارك)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
 
11:27
بشهاب
جدن
تمحرکه
لخزر
❇️توقف نمادهاي معاملاتي
◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي لامپ پارس شهاب(بشهاب)،توليدي چدن سازان(جدن)،ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه)،صنعتي پارس خزر(لخزر)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي متوقف خواهند شد.
 
 
11:29
قچار
❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و عدم همكاري ناشر مطابق با اطلاعات منتشره در سايت رسمي كدال، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه‌اي، امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/11 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 
 
 
اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 11 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 11 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 11 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/11
وضعیت موجودی نا موجود