پیام های ناظر بازار 15 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 15 تیر ماه 1398

08:16

وتوصا

❇️وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

08:16

❇️توقف نماد  - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وسبحان1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سرمايه گذاري سبحان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:17

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:19

وهور

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت مديريت انرژي اميد تابان هور (وهور1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (وهور1) آغاز مي شود. 

 

08:21
وآذر
نبروج
❇️نمادهاي معاملاتي مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي
◼️به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري توسعه اذربايجان(وآذر)،كار خانجات نساجي بروجرد(نبروج)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشند.
 
 
08:21
سصوفی
❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 
 
08:22
بموتو
❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتوژن‌ (بموتو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 
 
08:23
درهآور
❇️تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي 
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت دارويي ره آورد تامين (سهامي عام) در نماد (درهآور1)، از امروز شنبه مورخ 15/04/1398 ، به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. 
 
 
08:30
کپشیر
❇️وقفه معاملاتي نمادبه علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
 
 
08:40
قصفها
❇️وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت قنداصفهان‌ (قصفها1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
 
 
08:44
قلرست
❇️وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت قند لرستان‌ (قلرست1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
 
 
08:46
وگردش
❇️توقف نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد نماد اصلي
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (وگردش1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 
 
 
08:48
قشیر
❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (قشير1) آغاز مي شود. 
 
 
08:50
حخزر
❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشتيراني درياي خزر (حخزر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (حخزر1) آغاز مي شود. 
 
 
08:55
قشکر
❇️وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت شكرشاهرود (قشكر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
 
 
08:59
پتایر
تایرا
بسویچ
ثشاهدح
❇️حراج مجدد نمادهاي معاملاتي 
◼️به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي توليدي ايران تاير(پتاير)، تراكتورسازي ايران(تايرا)، پارس سويچ(بسويچ)، حق تقدم استفاده نشده شركت شاهد(ثشاهدح)، با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.
 
 
09:01
اتکامح
❇️پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 26,155,704 حق تقدم استفاده نشده شركت بيمه اتكايي امين (سهامي عام) در نماد (اتكامح1)، امروز شنبه مورخ 1398/04/15، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: محدوديت حجمي خريد در هر سفارش 50,000 سهم و مهلت پذيره نويسي عمومي تا تاريخ 1398/04/23 مي باشد، لذا نماد معاملاتي مذكور (اتكامح1) در پايان روز معاملاتي يكشنبه مورخ 1398/04/23 متوقف مي‌گردد. كارگزاراني كه حق تقدم مذكور را خريداري مي‌نمايند، مي‌بايست وجه پذيره‌نويسي حق تقدم خريداري شده را همزمان با تسويه وجه معامله حق تقدم به شركت سپرده گذاري مركزي واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه معامله حق تقدم و همچنين وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده (ارزش اسمي هر سهم) بر عهده كارگزار مربوطه مي باشد. شركت سپرده گذاري مركزي، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به كاگزار فروشندهپراخت نموده و كارگزار فروشنده مكلف است وجوه مذكور رابه حساب ناشر واريز نمايد. لازم به يادآوري است با توجه به اينكه سهام مذكور حق تقدم استفاده نشده مي باشد، خريداران محترم امكان فروش سهام خريداري شده را تا قبل از ثبت افزايش سرمايه شركت ندارند. 
 

09:20

وکادوح

❇️پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 106,939,725 حق تقدم استفاده نشده شركت تکادو(سهامي عام) در نماد (وکادوح1)، امروز شنبه مورخ 1398/04/15، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: محدوديت حجمي خريد در هر سفارش 50,000 سهم و مهلت پذيره نويسي عمومي تا تاريخ 1398/05/09 مي باشد، لذا نماد معاملاتي مذكور در پايان روز معاملاتي چهارشنبه مورخ 1398/05/09 متوقف مي گردد. كارگزاراني كه حق تقدم مذكور را خريداري مي نمايند، مي بايست وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده را همزمان باتسويه وجه معامله حق تقدم به شركت سپرده گذاري مركزي واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه معامله حق تقدم و همچنين وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده (ارزش اسمي هر سهم) بر عهده كارگزار مربوطه مي باشد. شركت سپرده گذاري مركزي، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به كارگزار فروشنده پرداخت نمده و كارزار فروشنده مكلف است وجوه مذكور رابه حساب ناشر واريز نمايد. لازم به يادآوري است با توجه به اينكه سهام مذكور حق تقدم استفاده نشده مي باشد، خريداران محترم امكان فروش سهام خريداري شده را تا قبل از ثبت افزايش سرمايه شركت ندارند. 

 

09:23

شتولی

❇️تعليق نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ به منظور بررسي شفافيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (شتولي1) حداكثر تا تاريخ 26/04/1398 تعليق شد. 

 

09:28

ذوب

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/17، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/15 متوقف مي‌شود. 

 

09:28

تسه

❇️پايان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتي 

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/04/15 در نماد معاملاتي (تسه96041) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) در تاريخ 1398/04/15 به اتمام مي رسد. لذا، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/15 متوقف مي شود. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتباراوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/04/15 در نماد معاملاتي(تسه96041) جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 1398/05/15 مي باشد. 

 

09:30

کرمان

❇️عرضه عمده سهام غير مديريتي در نماد معاملاتي 

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1437/الف/98 مورخ 1398/04/04 اين شرکت، تعداد 27,013,500 سهم معادل 4/5 درصد (چهار مميز پنج دهم درصد) سهام غير مديريتي شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان كرمان (سهامي عام) در نماد معاملاتي (كرمان4) بطور نقد (پرداخت كل ثمن معامله مطابق با رويه جاري تسويه و پاياپاي(t+2) ) با قيمت پايه هر سهم 45,214 ريال امروز شنبه مورخ 1398/04/15 به فروش مي‌رسد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. 

 

09:51

سکرما
❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ كرمان‌ (سكرما1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 
 
09:52
وسرمدح
❇️گشايش حق تقدم خريد در نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت بيمه سرمد (سهامي عام) در نماد (وسرمدح1) از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحل پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1398/04/15آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مجدد نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي خريد در هر سفارش (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي (وسرمدح1)، به تعداد 50,000 سهم تعيين مي گردد. همچنين مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت بيمه سرمد (سهامي عام) در نماد (وسرمدح1) تا تاريخ 1398/06/08 مي باشد لذا نماد معاملاتيذكور (وسرمدح1) در پايان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1398/06/06 متوقف مي گردد. خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد، مي بايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. 
 
 
09:55
وآذر
نبروج
❇️حراج مجدد نمادهاي معاملاتي
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري توسعه آذربايجان(وآذر)، كارخانجات نساجي بروجرد(نبروج)با توجه به عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.
 
 
09:55
تابا
❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت تابان نيرو سپاهان (تابا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/17 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/15 متوقف مي‌شود. 
 
 
09:55
تپولا
❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مهندسي مرآت پولاد (تپولا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/17 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/15 متوقف مي‌شود. 
 
 
09:56
آپ
❇️اطلاعيه شروع عمليات بازارگرداني در نماد معاملاتي 
◼️به اطلاع مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/62000 مورخ 1398/04/12 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركت آسان پرداخت پرشين –(آپ)،مطابق دستورالعمل بازارگرداني مصوب هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار به مدت سه ماه از امروز شنبه مورخ 1398/04/15 داراي عمليات بازارگرداني با شرايط زير مي باشد: 1-كارگزار بازارگردان:شركت كارگزاري پارسيان 2-بازارگردان:شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان 3-دامنه مظنه:حداكثر3درصد 4-دامنه نوسان :5درصد 5-حداقل سفارش انباشته: تعداد 000ر35 ورقه بهادار 6-حداقل معاملات روزانه: تعداد 000ر700 ورقه بهادار. 
 
 
 
09:57
حپترو
❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
 
10:10
نتوس
❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت پشم‌ بافي‌ توس (نتوس1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (نتوس1) آغاز مي شود. 
 
 
10:14
وسبحان
❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري سبحان (وسبحان1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1398/04/15 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 
 
 
10:24
شراز
❇️عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي 
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1433/الف/98 مورخ 1398/03/25اين شرکت، ميزان 19/99 درصد (نوزده مميز نود و نه صدم درصد) سهام مديريتي غيركنترلي شركت پالايش نفت شيراز (سهامي عام) در نماد معاملاتي (شراز4) با قيمت پايه کل معادل قيمت پاياني سهام در روز قبل از عرضه ضريدر تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنكه از 7،295،559،560،000 ريال كمتر نباشد، روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي‌گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 
 
 
10:30
سفانو
❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان فارس نو (سفانو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 
 
10:35
سفانوح
❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ سيمان فارس نو (سفانوح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد. 
 
 
10:43
#قثابت
❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان(قثابت)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
10:49
پدرخش
فاما
❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي 
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توليدي و صنعتي درخشان تهران(پدرخش)، صنعتي آما(فاما) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 
 
 
10:55
ریل پرداز
❇️عرضه يكجاي سهام مديريتي غيركنترلي شركت ريل پرداز نوآفرين 
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1434/الف/98 مورخ 1398/03/25 اين شرکت، شرکت تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي در نظر دارد، تعداد 148.552.572 سهم معادل 19/99 (نوزده مميز نود و نه صدم درصد) سهام مديريتي غيركنترلي شركت ريل پرداز نوآفرين (سهامي خاص) در نماد معاملاتي (ريل پرداز4) را بطور يكجا و شرايطي با قيمت پايه کل 1.262.696.862.000 ريال، روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 از طريق بازار سوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 
 

11:02

آینده

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس (آينده1) پس از عدم رفع ابهام در رابطه با صورت هاي مالي حسابرسي نشده سال مالي 1397، انتشار مكاتبات صورت گرفته با ناشر از طريق سامانه كدال و همچنين افشاي اطلاعات با اهميت از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1398/04/15 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 

 

11:02

کاوهح

❇️بازگشايي نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت فولاد كاوه جنوب كيش(كاوهح)جهت عرضه 397ر918ر84 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر000ر100عدد،<<بدون محدوديت نوسان قيمت>>آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. 

 

11:16

آینده

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس (آينده1) پس از عدم رفع ابهام در رابطه با صورت هاي مالي حسابرسي نشده سال مالي 1397، انتشار مكاتبات صورت گرفته با ناشر از طريق سامانه كدال و همچنين افشاي اطلاعات با اهميت از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1398/04/15 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 

 

11:18

کاوهح

❇️بازگشايي نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت فولاد كاوه جنوب كيش(كاوهح)جهت عرضه 397ر918ر84 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر000ر100عدد،<<بدون محدوديت نوسان قيمت>>آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. 

 

11:24

کسرا

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سراميك هاي صنعتي اردكان(كسرا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهد شد.

 

11:25

وشهر

❇️تمديد دوره بازارگرداني به روش مبتني بر حراج در نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1440/الف/98 مورخ 1398/04/11 اين شرکت، بازارگرداني سهام شركت بانك شهر (وشهر1) به روش مبتني بر حراج در بازار پايه فرابورس ايران از فردا يكشنبه مورخ 1398/04/16 به مدت شش ماه تمديد مي گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 

 

11:26

وزمین

❇️تعليق نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به وجود ابهام با اهميت در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر ، نماد معاملاتي (وزمين1) حداکثر تا تاريخ 1398/04/26 تعليق شد. 

 

11:44

سفار

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌فارس‌ (سفار1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 
اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 15 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 15 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 15 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/15
وضعیت موجودی نا موجود