پیام های ناظر بازار 24 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 24 تیر ماه 1398

08:03

لبوتان

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه‌صنعتي‌بوتان‌ (لبوتان1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:03

دپارس

❇️توقف نماد به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پارس‌ دارو (دپارس1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. 

 

08:03

شنفت

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت‌ پارس‌ (شنفت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 
 

08:48

غنوش

❇️نماد معاملاتي مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت نوش مازندران(غنوش) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.

 

08:48

شنفت

❇️ادامه توقف نماد  به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت نفت‌ پارس‌ (شنفت1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. 

 

09:01

شسینا

❇️توقف نماد  به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. 

 

09:01

غاذر

❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

09:04

ثنظام

❇️تغيير وضعيت نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (ثنظام1) آغاز مي شود. 

 

09:04

دی

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك دي (دي1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (دي1) آغاز مي شود. 

 

09:05

قزوین

بترانس

ثاباد

فپنتا

فمراد

سقاین

❇️حراج مجددنمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات قند قزوين(قزوين)،ايران ترانسفو(بترانس)،مجتمع توريستي و رفاهي آبادگران ايران(ثاباد)،صنعتي سپنتا(فپنتا)،آلومراد(فمراد)،سيمان قاين(سقاين)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

 

09:14

فسرب

❇️وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

09:14

قچار

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (قچار1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال متوقف شد. بديهي است نماد مذكور 60 دقيقه پس از انتشار اين پيام، به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

09:14

دکپسول

❇️ادامه معاملات در نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 معاملات در نماد معاملاتي شركت توليد ژلاتين كپسول (دكپسول1) راس ساعت 09:15 انجام خواهد شد. لازم به ذكر است پس از انجام معاملات، نماد مذكور مجدداً در حالت سفارش‌گيري قرار خواهد گرفت. معاملات نماد معاملاتي شركت توليد ژلاتين كپسول (دكپسول1) در صورت عدم وقوع ساير شرايط تاثيرگذار بر نماد معاملاتي، در پايان بازار مجددا انجام خواهد شد. 

 

09:15

لبوتان

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه صنعتي بوتان(لبوتان) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 

 

09:19

خفولا

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت خدمات فني فولاد يزد(خفولا1) پس از برگزاري جلسه هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه واعمال آن در سامانه معاملات و به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 

 

09:19

ثنام

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي (ثنام1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

09:19

شرنگی

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و شيميايي رنگين (شرنگي1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

09:19

سلار

کورز

❇️توقف نمادهاي معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت سيمان لارستان (سلار1) و شركت ورزيران ( كورز1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 26/04/1398 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 24/04/1398 متوقف مي‌شود. 

 

09:22

شصفها

❇️برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام پتروشيمي اصفهان

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پتروشيمي اصفهان(شصفها1) روز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 برگزار مي شود. 

 

09:22

سکرد

حتوکا

فارس

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان كردستان(سكرد)، حمل و نقل توكا(حتوكا)، صنايع پتروشيمي خليج فارس(فارس)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

09:22

وارس

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

09:33

سرود

❇️بازگشايي نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان شاهرود(سرود)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. 

 

10:19

شراز

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پالايش نفت شيراز (شراز1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهار‌شنبه مورخ 1398/04/26، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 متوقف مي‌شود. 

 

10:20

خودرو

❇توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ايران‌ خودرو (خودرو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

10:25

پاکشو

❇بازگشايي نماد معاملاتي

◼به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه صنعتي پاكشو(پاكشو)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي_ عمومي فوق العاده بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.

 

10:27

شفن

کروی

پلاسک

❇بازگشايي نمادهاي معاملاتي(شفن)،(كروي)،(پلاسك)

◼به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي فن آوران(شفن)،توسعه معادن روي ايران(كروي)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،كارخانجات پلاسكوكار سايپا(پلاسك)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

10:30

خودرو

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ايران‌ خودرو (خودرو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

11:16

بساما

❇توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (بساما1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت بيمه سامان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور 60 دقيقه پس از انتشار اين پيام، به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

11:20

ثنام
❇بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي (ثنام1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 
 
 
11:25
ونیروح
❇بازگشايي نماد معاملاتی
◼به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سرمايه گذاري نيرو(ونيروح) با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
11:30
ومعلم
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بيمه معلم (ومعلم1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و خروج از تعليق، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 
 
 
11:30
غشوکو
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شوكوپارس (غشوكو1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 
 

 

11:40
بساما
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه سامان (بساما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت – گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نمادهاي معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 
 
 
11:40
پارس
خپویش
لسرما
نمرینو
وبانک
شپنا
❇توقف نمادهاي معاملاتي
◼به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي پارس(پارس)، سازه پويش(خپويش)، صنايع سرما آفرين ايران(لسرما)، كارخانجات ايران مرينوس(نمرينو)، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(وبانك)، پالايش نفت اصفهان(شپنا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.
 
 
11:41
بساما
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه سامان (بساما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت – گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نمادهاي معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 
 
 
11:42
شزنگ
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت تجهيز نيروي زنگان (شزنگ1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1397/08/30-نوبت دوم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
11:42
ساراب
فولاژ
❇توقف نمادهاي معاملاتي
◼به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سيمان داراب(ساراب)، فولاد آلياژي ايران(فولاژ)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.
 
 
11:42
تجار
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت واسپاري گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان (تجار1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
11:42
تپولا
❇بازگشايي و توقف نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مهندسي مرآت پولاد (تپولا1) پس از اعلام تنفس در خصوص مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و اظهارنظر مردود نسبت به صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/12/29 از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است نماد معاملاتي شركت مهندسي مرآت پولاد (تپولا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/04/29، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 متوقف مي‌شود. 
 
 
11:42
وزمین
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك ايران زمين (وزمين1) پس از ارائه اطلاعات در خصوص موارد منجر به تعليق در قالب افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
11:42
تکنار
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مجتمع معادن مس تكنار (تكنار1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 

11:46

ورازی

❇بازگشايي نماد معاملاتي 

◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بيمه رازي (ورازي1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/24 آماده انجام معامله مي باشد. 

 
اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 24 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 24 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 24 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/24
وضعیت موجودی نا موجود