پیام های ناظر بازار 29 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 29 تیر ماه 1398

08:01

قشیر

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (قشير1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت قند شيروان قوچان و بجنورد متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:03

پترول

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه پتروشيمي س.ايرانيان (پترول1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

09:02

خودکفا

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (خودكفا1) آغاز مي شود. 

 

09:15

ملت

غسالم

شیراز

کبافق

فملی

❇️حراج مجدد نمادهاي معاملاتي 

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بيمه ◼️ملت(ملت)،سالمين(غسالم)،پتروشيمي شيراز(شيراز)،معادن بافق(كبافق)،ملي صنايع مس ايران(فملي)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

09:16

پترول

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 

 

09:18

بتک

فالوم

اریان

وتعاون

پلاست

آرمان

آینده

❇️توقف نماد معاملاتی

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانجات كابل سازي تك(بتك1)، شركت آلومتك (فالوم1)، شركت سرمايه گذاري پارس آريان (آريان1)، شركت بيمه تعاون (وتعاون1)، شركت پلاستيران (پلاست1)، شركت بيمه آرمان (آرمان1) و شركت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس (آينده1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

09:19

قنقش

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان (قنقش1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

09:19

ولراز

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ليزينگ رازي(ولراز1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

09:21

خاور

سمایه

ورازی

آبین

وسدید

زنجان

ومهر

❇️توقف نمادهای معاملاتی

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شرکت ايران خودرو ديزل (خاور1)، شرکت بانک سرمايه (سمايه1)، شرکت بيمه رازي (ورازي1)، شرکت كشت و صنعت آبشيرين (آبين1)، شرکت گروه صنعتي سديد (وسديد1)، شرکت صنايع كشاورزي و كود زنجان (زنجان1)و شرکت بانك مهر اقتصاد (ومهر1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شوند. 

 

09:23

سهرمز

سکرما

کچاد

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان هرمزگان(سهرمز)، گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)، معدني و صنعتي چادرملو(كچاد)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

09:23

تپکو

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد تجهيزات سنگين هپكو1 (تپكو1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

09:24

وشهر

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك شهر (وشهر1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

09:34

غصینو

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت صنعتي مينو (غصينو1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1398/04/29 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

10:00

کرمان

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان (كرمان1) پس از افشاء اطلاعات با اهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1398/04/29 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

 

10:00

دتولید

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت داروسازي توليد دارو (دتوليد1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

10:05

بالاس

بمپنا

کوثر

وملل

❇️توقف نمادهاي معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن (بالاس1)، شركت توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا1)، شركت بيمه كوثر (كوثر1) و شركت اعتباري ملل (وملل1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

10:04

فماک

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ماداكتو استيل كرد (فماك1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

10:05

شاوان

زکشت

تبرک

غشهداب

❇️توقف نمادهاي معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت پالايش نفت لاوان (شاوان1)، شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت1)، شركت گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك1) و شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شود. 

 

10:06

فبیرا

❇️توقف نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد نماد اصلي

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (فبيرا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 

 

10:07

وآرین

وگردش

کیسون

سکارون

غپونه

وشمال

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شرکت توسعه اقتصادي آرين (وآرين1)، شرکت بانک گردشگري (وگردش1)، شرکت کيسون (کيسون1)، شرکت سيمان کارون (سکارون1)، شرکت نوش پونه مشهد (غپونه1)، شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال (وشمال1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شوند. 

 

10:08

شستان

❇️برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت صنايع پتروشيمي گلستان (شستان1) در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 برگزار مي شود 

 

10:09

واحصا

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت احياء صنايع خراسان (واحصا1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم و عمومي فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/29 متوقف مي‌شوند. 

 

10:30

چفیبر

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت فيبر ايران‌ (چفيبر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

10:31

کرمان

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان (كرمان1) پس از افشاء اطلاعات با اهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1398/04/29 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 

 

10:32

خصدرا

❇️برگزاري مجامع عمومي شرکت صنعتي دريائي ايران 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتي دريائي ايران (خصدرا1) در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 برگزار مي شود 

 

10:54

خفولاح

❇️تعيين كارگزار ناظر نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ نسبت به تعيين كارگزار ناظر حق تقدم خريد شركت خدمات فني فولاد يزد در نماد معاملاتي (خفولاح1) براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي، اقدام نمايند. 

 

11:19

وتوسح

❇️اطلاعيه درخصوص حق تقدم استفاده نشده

◼️به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكر است تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران،حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزار خريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد،لذا خواهشمند است كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. 

 

11:20

ساراب

نمرینو

کترام

تکمبا

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان داراب(ساراب)،كارخانجات ايران مرينوس(نمرينو)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،توليدي كاشي تكسرام(كترام)،كمباين سازي ايران(تكمبا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

11:21

اروند

❇️آغازمعاملات ثانويه نمادهاي معاملاتي

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلقه چاه نفت، پس از پذيره نويسي اوراق مذكور در نمادهاي معاملاتي (اروند031) با تعداد 4،000،000 ، (اروند051) با تعداد 2،000،000 و (اروند061) با تعداد 1،000،000 ورقه به منظور آغازمعاملات ثانويه، امروز شنبه مورخ 1398/04/29 در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت گشايش مي يابد. اوراق مذكور، 36 ماهه با تاريخ سررسيد 1400/11/13 بوده و نرخ اوراق 19 درصد با مواعد پرداخت هر شش ماه يكبار از تاريخ انتشار مي باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروريست: 1)حداقل تعداد اوراق قابل خريداري توسط هر كد معاملاتي حقيقي يا حقوقي 1 ورقه مي باشد و سفارشات خريد بايد در مضربي از 1 ورقه در سامانه معاملاتي وارد گردد. 2)محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش به ميزان 25،000رقه مي باشد. 3)تسويه حساب و پاياپاي اين اوراق به صورت T+1 مي باشد. ساير اطلاعات اين اوراق در اطلاعيه شماره 10242/ن/97 مورخ 1397/11/08، اين شرکت در سايت رسمي فرابورس ايران در دسترس مي باشد. 

 

11:23

ستران

فایرا

فنورد

خودرو

شفا

کاسه

❇️توقف نمادهاي معاملاتی

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سيمان تهران(ستران)، آلومينيوم ايران(فايرا)، نورد و توليد قطعات فولادي(فنورد)، ايران خودرو(خودرو)، سرمايه گذاري شفا دارو(شفا)، تامين ماسه ريخته گري(كماسه)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.

 

11:24

نبروج

نوری

وصندوق

دپارس

غآذر

خساپا

❇️توقف نمادهاي معاملاتی

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات نساجي بروجرد(نبروج)، پتروشيمي نوري(نوري)، سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري(وصندوق)، پارس دارو(دپارس)، كشت و صنعت پياذر(غاذر)، ايراني توليد اتومبيل(خساپا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.

 

11:31

شبریز

خبهمن

❇️توقف نمادهاي معاملاتي(شبريز)،(خبهمن)

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي پالايش نفت تبريز(شبريز)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي- عمومي فوق العاده، گروه بهمن(خبهمن)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي- عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه متوقف خواهند شد.

 

11:32

وتوسح

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(وتوسح)با توجه به پايان عرضه پذيره نويسي متوقف شد.

 

11:49

غگرجی

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت بيسكويت گرجي(غگرجي)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهد شد.

 
اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 29 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 29 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 29 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/29
وضعیت موجودی نا موجود