پیام های ناظر بازار 10 شهریور ماه 1398

پیام های ناظر بازار 10 شهریور ماه 1398

07:56

کوثر

❇️توقف نماد  - اطلاعات با اهميت گروه ب

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كوثر1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت بيمه كوثر متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

07:57

خودرو

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

▪️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ايران‌ خودرو (خودرو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

07:58

سبزوا

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سبزوا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سيمان لار سبزوار متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:25

دارا

❇️ادامه پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري در نماد 

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران و معامله گران محترم برخط ، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1485/و/98 مورخ 1398/05/23 اين شركت، تعداد 99،000،000 واحدصندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم با ارزش مبناي هر واحد 10،000 ريال در نماد (دارا1) از روز دوشنبه مورخ 1398/06/04 لغايت يكشنبه مورخ 1398/06/10 به مدت 5 روز كاري، از طريق بازار فرابورس ايران مورد پذيره نويسي قرار مي گيرد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) نوع صندوق: اوراق بهادار با درآمد ثابت. 2) نحوه تسويه و پاياپاي معاملات:T+1؛ 3) نحوه پذيره نويسي: پذيره نويسي به قيمت ثابت (معادل ارزش مبنا) 4) تعداد واحدهاي سرمايه گذاري قابل انتشار: 100,000,000 واحد. 5) حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل پذيره نويسي: 99,000,000 واحد. 6) حداقل تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل پذيره نويسي 9،000،000 واحد. 7) محدوديت حجمي براي هر سفارش خريد (بلوك): 100,000 واحد، 8) بازارگردان شرکت سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان (سهامي خاص). لازم به ذكر است در خصوص تعداد واحد قابل خريداري توسط هر کد معاملاتي حقيقي و حقوقي هيچگونه محدوديتي وجود ندارد. همچنين معاملات ثانويه واحدهاي مذکور پس از پذيره نويسي، در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران صورت مي پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذكور در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 

 

08:26

آرمانی

❇️ادامه عرضه واحدهاي سرمايه‌گذاري تعهدشده وتاديه نشده نمادمعاملاتي

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1495/و/98 مورخ 04/06/1398 اين شركت، تعداد 112,000 واحد سرمايه‌گذاري تعهد شده و تاديه نشده صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني 50% تاديه در نماد معاملاتي (آرماني4) از روز چهار‌شنبه مورخ 06/06/1398 لغايت دوشنبه مورخ 11/06/1398 از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران عرضه مي‌شود. شايان ذكر است مبلغ فراخوان شده از جانب مدير صندوق جهت تاديه، بايد توسط كارگزار خريدار واحدهاي مذكور همزمان با تسويه وجه معامله، به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز گردد. لازم به ياد آوري است با توجه به اينكه اوراق مذكور واحدهاي سرمايه‌گذاري تاديه نشده مي باشد، خريداران محترم امكان فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري خريداري شده را تا قبل از ثبت ميزان تاديه شده صندوق ندارند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورسايان مراجعه نماييد. 

 

08:27

زماهان

زشریف

بزاگرس

❇️آغازبازارگرداني مبتني برحراج 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1489/ب/98، مورخ 1398/06/06 اين شركت، بازارگرداني سهام شركت مجتمع گوشت مرغ ماهان (زماهان1)، كشت و صنعت شريف آباد (زشريف1) و نيروگاه زاگرس كوثر(بزاگرس1)، با محدوديت دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران و با استفاده از روش بازارگرداني مبتني بر حراج در بازار دوم فرابورس ايران اعلام گرديده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگرداني سهام شركت شركت مجتمع گوشت مرغ ماهان (زماهان1)، كشت و صنعت شريف آباد (زشريف1) و نيروگاه زاگرس كوثر (بزاگرس1) از امروز، يكشنبه مورخ 1398/06/10 صورت مي‌پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 

 

08:28

بسویچ

❇️نماد معاملاتي  مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي

▪️به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت پارس سويچ(بسويچ) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.

 

08:29

افرا

❇️تعليق نماد معاملاتي 

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (افرا1) حداكثر تا تاريخ 1398/06/25 تعليق شد. 

 

08:30

سبزوا

❇️تداوم توقف نماد  جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت سيمان لار سبزوار ، توقف نماد معاملاتي (سبزوا1) حداكثر براي 2 روز كاري تداوم مي‌يابد. 

 

08:25

دارا

❇️ادامه پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري در نماد 

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران و معامله گران محترم برخط ، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1485/و/98 مورخ 1398/05/23 اين شركت، تعداد 99،000،000 واحدصندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم با ارزش مبناي هر واحد 10،000 ريال در نماد (دارا1) از روز دوشنبه مورخ 1398/06/04 لغايت يكشنبه مورخ 1398/06/10 به مدت 5 روز كاري، از طريق بازار فرابورس ايران مورد پذيره نويسي قرار مي گيرد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) نوع صندوق: اوراق بهادار با درآمد ثابت. 2) نحوه تسويه و پاياپاي معاملات:T+1؛ 3) نحوه پذيره نويسي: پذيره نويسي به قيمت ثابت (معادل ارزش مبنا) 4) تعداد واحدهاي سرمايه گذاري قابل انتشار: 100,000,000 واحد. 5) حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل پذيره نويسي: 99,000,000 واحد. 6) حداقل تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل پذيره نويسي 9،000،000 واحد. 7) محدوديت حجمي براي هر سفارش خريد (بلوك): 100,000 واحد، 8) بازارگردان شرکت سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان (سهامي خاص). لازم به ذكر است در خصوص تعداد واحد قابل خريداري توسط هر کد معاملاتي حقيقي و حقوقي هيچگونه محدوديتي وجود ندارد. همچنين معاملات ثانويه واحدهاي مذکور پس از پذيره نويسي، در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران صورت مي پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذكور در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 

 

08:26

آرمانی

❇️ادامه عرضه واحدهاي سرمايه‌گذاري تعهدشده وتاديه نشده نمادمعاملاتي

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1495/و/98 مورخ 04/06/1398 اين شركت، تعداد 112,000 واحد سرمايه‌گذاري تعهد شده و تاديه نشده صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني 50% تاديه در نماد معاملاتي (آرماني4) از روز چهار‌شنبه مورخ 06/06/1398 لغايت دوشنبه مورخ 11/06/1398 از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران عرضه مي‌شود. شايان ذكر است مبلغ فراخوان شده از جانب مدير صندوق جهت تاديه، بايد توسط كارگزار خريدار واحدهاي مذكور همزمان با تسويه وجه معامله، به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز گردد. لازم به ياد آوري است با توجه به اينكه اوراق مذكور واحدهاي سرمايه‌گذاري تاديه نشده مي باشد، خريداران محترم امكان فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري خريداري شده را تا قبل از ثبت ميزان تاديه شده صندوق ندارند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورسايان مراجعه نماييد. 

 

08:27

زماهان

زشریف

بزاگرس

❇️آغازبازارگرداني مبتني برحراج 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1489/ب/98، مورخ 1398/06/06 اين شركت، بازارگرداني سهام شركت مجتمع گوشت مرغ ماهان (زماهان1)، كشت و صنعت شريف آباد (زشريف1) و نيروگاه زاگرس كوثر(بزاگرس1)، با محدوديت دامنه نوسان روزانه قيمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قيمت در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران و با استفاده از روش بازارگرداني مبتني بر حراج در بازار دوم فرابورس ايران اعلام گرديده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگرداني سهام شركت شركت مجتمع گوشت مرغ ماهان (زماهان1)، كشت و صنعت شريف آباد (زشريف1) و نيروگاه زاگرس كوثر (بزاگرس1) از امروز، يكشنبه مورخ 1398/06/10 صورت مي‌پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. 

 

08:28

بسویچ

❇️نماد معاملاتي  مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي

▪️به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت پارس سويچ(بسويچ) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.

 

08:29

افرا

❇️تعليق نماد معاملاتي 

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (افرا1) حداكثر تا تاريخ 1398/06/25 تعليق شد. 

 

08:30

سبزوا

❇️تداوم توقف نماد  جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت سيمان لار سبزوار ، توقف نماد معاملاتي (سبزوا1) حداكثر براي 2 روز كاري تداوم مي‌يابد. 

 

08:57

غفارس

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (غفارس1) آغاز مي شود. 

 

08:58

قشهد

خگسترح

❇️حراج مجدد نمادهاي معاملاتي

▪️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شهد(قشهد)،حق تقدم استفاده نشده شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو(خگسترح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

09:22

سرود

❇️توقف نماد  به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

▪️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان‌شاهرود (سرود1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. 

 

09:23

کساوه

غگرجی

ختور

حتوکا

سشمال

دابور

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي

▪️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع كاشي و سراميك سينا(كساوه)،بيسكويت گرجي(غگرجي)،رادياتور ايران(ختور)،حمل و نقل توكا(حتوكا)،سيمان شمال(سشمال)،داروسازي ابوريحان(دابور)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. 

 

09:25

قشیر

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد (قشير1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت – گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/06/10 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

 

09:25

کوثر

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بيمه كوثر (كوثر1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/06/10 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

09:38

فخاس

❇️وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

▪️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت فولاد خراسان (فخاس1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

09:39

تسه

❇️پايان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتي 

▪️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/06/15 در نماد معاملاتي (تسه96061) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) درتاريخ 1398/06/15 به اتمام مي رسد. لذا، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز، چهارشنبه مورخ 1398/06/13 متوقف مي شود. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتباراوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1396/06/15 در نماد معاملاتي (تسه96061) جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 1398/07/15 مي باشد.

 

09:40

هجرت

❇️نحوه ثبت معاملات در نماد معاملاتي 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پخش هجرت (هجرت1)امروز يكشنبه مورخ 1398/06/10 از ساعت 12:35 آماده انجام معامله خواهد بود و انجام معاملات صرفا در نماد معاملاتي فوق (هجرت1) تا ساعت 13:00 ادامه خواهد داشت. 

 

10:08

پلاسک

❇️توقف نماد به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

▪️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پلاسكوكار (پلاسك1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. 

 

10:08

ولغدر

❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

▪️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

11:01

وبرق
وثوق
واحصا
ولراز
❇️بازگشايي نماد هاي معاملاتي 
▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شرکت سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (وبرق1) ، شرکت سرمايه گذاري وثوق امين(وثوق1) ، شرکت احياء صنايع خراسان(واحصا1) ، شرکت ليزينگ رازي(ولراز1) ، پس از برگزاري کنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يکشنبه مورخ 1398/06/10 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مجدد نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 
 
 
11:02
شلرد
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كود شيميايي اوره لردگان (شلرد1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/06/10 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 
 
 
11:02
حفاری
❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
▪️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حفاري شمال (حفاري1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 

11:03

خوساز

❇️بازگشايي نماد معاملاتي پس از رفع تعليق

▪️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت محورسازان ايران خودرو(خوساز)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 

 

11:07

خصدرا

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي دريائي ايران (خصدرا1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام وعمومي فوق العاده صاحبان سهام و افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه ب ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/06/10 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

11:07

وحافظ

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه حافظ (وحافظ1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/06/10 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

11:07

وسدید

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه صنعتي سديد (وسديد1) پس از رفع موارد منجر به تعليق در قالب برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/06/10 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

11:07

کالا

❇️بازگشايي نماد معاملاتي پس از رفع تعليق

▪️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بورس كالاي ايران(كالا)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 

 

11:07

اکالا

نکالا

تکالا

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي

▪️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي كارگزاران بورس كالاي ايران(اكالا)، نهادهاي مالي بورس كالاي ايران(نكالا)، توليدكنندگان بورس كالاي ايران(تكالا)با توجه به بازگشايي نماد اصلي با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 

 

12:00

سیلام

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

▪️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ ايلام‌ (سيلام1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

12:02

شپاکسا

❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

▪️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت پاكسان‌ (شپاكسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

12:02

وحافظ

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

▪️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه حافظ (وحافظ1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/06/10 آماده انجام معامله مي باشد. 

 

12:03

حفاری

❇️ادامه توقف نماد  به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت

▪️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت حفاري شمال (حفاري1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. 

 

 

اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 10 شهریور ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 10 شهریور ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 10 شهریور ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/06/10
وضعیت موجودی نا موجود