پیام های ناظران بازار 29 بهمن 1397

پیام های ناظران بازار 29 بهمن 1397

طلاعيه در خصوص خريد سهام شركت كنتورسازي ايران (آكنتور) 97/11/29 09:09

پيرو اطلاعيه شماره 181/54383 مورخ 1397/11/23 مديريت عمليات بازار، به اطلاع كليه سهامداران حقيقي شرکت کنتورسازي ايران ميرساند بر اساس مصوبه هيئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اجازه انجام معاملات در خارج از ساعت معاملاتي، سهامداران حقيقي شرکت فوق مي توانند براي فروش سهام خود علاوه بر فروش مرحله قبل مطابق شرايط زير، پس از مراجعه به يکي از شعب شرکت هاي کارگزاري عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه و نسبت به ارائه دستور فروش و تکميل تعهدنامه واگذاري سهام اقدام نمايند. شرايط ورود سفارش فروش به شرح زير مي باشد: الف - فروش حداكثر 500ر1 سهم مي باشد در صورتيكه منابع تامين شده از سوي خريداران كافي نباشد خريد از كمترين سفارش فروش شروع و بر اساس ميزان عرضه، حداكثر سهم قابل خريد از افراد متناسب با ميزان منابع تامين شده از سوي خريداران مشخص خواهد شد. ب-قيمت خريد هر سهم مبلغ 075ر21 ريال مي باشد. ج- نوع سفارش فروش از نظر اعتبارماني، سفارش بدون محدوديت زماني باشد. د-امكان ورود سفارش فروش براي مشتريان برخط امكانپذير نمي باشد. ه- مهلت ورود سفارش فروش در سامانه در نماد (آكنتور2) از روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 الي ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعيه در خصوص خريد سهام از سهامداران جزء توسط سهامدار عمده درنماد(غگل2) 97/11/29 09:18
پيرو اطلاعيه شماره 54324/181 مورخ 21/11/1397 مديريت عمليات بازار، به اطلاع کليه فعالان محترم بازار مي رساند بر اساس مصوبة مورخ 29/03/1397 هيات محترم پذيرش اوراق بهادار و با توجه به برنامه خريد سهام از سهامداران جزء توسط سهامدار عمده (شرکت توسعه صنعتي غذايي زر) در نماد معاملاتي شرکت گلوكوزان ، سهامداران حائز شرايط زير که مايل به فروش سهام خود مي باشند مي توانند از امروز شنبه مورخ 27/11/1397 تا تاريخ 27/02/1398 در نماد غگل2 ، با شرايط زير اقدام به فروش نمايند: 1- آن دسته از سهامداران داراي کمتر از 2 ميليون سهم که در تاريخ 14/09/1397 دارنده سهم بوده اند و پس از اين تاريخ اقدام به فروش نکرده و همچنان سهامدار ميباشند،مي توانند اقدام به فروش نمايند. فروش غير از سهامداران فوق تائيد نخواهد شد. 2- قيمت جهت فروش به سهامدار عمده 000ر11 ريال مي باشد. 3- ارسال سفارش فروش تنها از طريق ايستگاههاي معاملاتي کارگزاران وهمچنين تکميل دستور فروش امکانپذي مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(دجابر)،(قلرست)،(دالبرح)،(ديرانح)،(وسكابح) 97/11/29 09:19
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي داروسازي جابر ابن حيان(دجابر)، قند لرستان(قلرست)، حق تقدم استفاده نشده شركت هاي البرز دارو(دالبرح)، ايران دارو(ديرانح)، سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان(وسكابح) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
ازگشايي نماد معاملاتي(كسرام) 97/11/29 09:27
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پارس سرام(كسرام) باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
بازگشايي نماد معاملاتي(كفرا) 97/11/29 09:29
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌(كفرا)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
بازگشايي نمادهاي معاملاتي(پرديس)،(شپاكسا)،(وتوسم)،(خاهن) 97/11/29 11:09
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري پرديس(پرديس)، پاكسان(شپاكسا)، سرمايه گذاري توسعه ملي(وتوسم)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهن)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
توقف نماد (غاذر1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب 97/11/29 11:14
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
بازگشايي نماد معاملاتي(اميدح) 97/11/29 11:16
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت تامين سرمايه اميد(اميدح)جهت عرضه 005ر536ر49 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر 000ر100عدد،<<بدون محدوديت نوسان قيمت>>آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
بازگشايي نماد معاملاتي(دفراح) 97/11/29 11:18
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح) جهت عرضه 499ر013ر1 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر 000ر10عدد،<<بدون محدوديت نوسان قيمت>>آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
توقف نماد (پكوير1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف 97/11/29 11:39
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كوير تاير (پكوير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
توقف نمادهاي معاملاتي(ساربيل)،(البرز) 97/11/29 11:56
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سيمان آرتا اردبيل(ساربيل)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي،بيمه البرز(البرز)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه متوقف خواهند شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظران بازار 29 بهمن 1397

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظران بازار 29 بهمن 1397 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظران بازار 29 بهمن 1397

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1397/11/29
وضعیت موجودی نا موجود