پیام های ناظر بازار 4 اسفند 1397

پیام های ناظر بازار 4 اسفند 1397

09:13

📌 توقف نماد (كطبس1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
 
نماد معاملاتي شركت ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

 

09:15

📌 اطلاعيه در خصوص خريد سهام شركت كنتورسازي ايران (آكنتور)

 

پيرو اطلاعيه شماره 181/54938 مورخ 1397/12/01 مديريت عمليات بازار، به اطلاع كليه سهامداران حقيقي شرکت کنتورسازي ايران ميرساند بر اساس مصوبه هيئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اجازه انجام معاملات در خارج از ساعت معاملاتي، سهامداران حقيقي شرکت فوق مي توانند براي فروش سهام خود علاوه بر فروش مرحله قبل مطابق شرايط زير، پس از مراجعه به يکي از شعب شرکت هاي کارگزاري عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه و نسبت به ارائه دستور فروش و تکميل تعهدنامه واگذاري سهام اقدام نمايند. شرايط ورود سفارش فروش به شرح زير مي باشد: الف - فروش حداكثر 000ر2 سهم مي باشد در صورتيكه منابع تامين شده از سوي خريداران كافي نباشد خريد از كمترين سفارش فروش شروع و بر اساس ميزان عرضه، حداكثر سهم قابل خريد از افراد متناسب با ميزان منابع تامين شده از سوي خريداران مشخص خواهد شد. ب-قيمت خريد هر سهم مبلغ 075ر21 ريال مي باشد. ج- نوع سفارش فروش از نظر اعتبارزماني، سفاش بدون محدوديت زماني باشد. د-امكان ورود سفارش فروش براي مشتريان برخط امكان پذير نمي باشد. ه- مهلت ورود سفارش فروش در سامانه در نماد (آكنتور2) از روز جاري شنبه مورخ 1397/12/04 الي ساعت 12:30 روز چهار شنبه مورخ 1397/12/08 ميباشد.

 

09:16

📌 توقف نماد (خودرو1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
 
نماد معاملاتي شركت ايران‌ خودرو (خودرو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

 

09:18

📌 اطلاعيه تمديد عمليات بازارگرداني در نماد معاملاتي (هاي وب)

 

يرو اطلاعيه شماره 181/54941 مورخ 1397/12/01 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركت داده گستر عصر نوين –(هاي وب)،مطابق دستورالعمل بازارگرداني مصوب هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار به مدت سه ماه از روز جاري شنبه مورخ 1397/12/04 داراي عمليات بازارگرداني با شرايط زير مي باشد: 1-كارگزار بازارگردان:شركت كارگزاري تدبيرگران فردا 2-بازارگردان:شركت تامين سرمايه لوتوس 3-دامنه مظنه:حداكثر2درصد 4-دامنه نوسان :4درصد 5-حداقل سفارش انباشته: تعداد 000ر500 ورقه بهادار 6-حداقل معاملات روزانه: تعداد 000ر000ر5 ورقه بهادار.

 

09:19

📌 وقفه معاملاتي نماد (حپترو1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

 
نماد معاملاتي شركت حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند.
 

09:21

📌 وقفه معاملاتي نماد (قصفها1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

 

نماد معاملاتي شركت قنداصفهان‌ (قصفها1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند.

 

09:22

📌 توقف نماد (قشهد1) به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

 
نماد معاملاتي شركت شهد (قشهد1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند.

 

09:24

📌 وقفه معاملاتي نماد (قهكمت1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

 

نماد معاملاتي شركت قندهكمتان‌ (قهكمت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند.

 

09:25

📌 حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(اميدح)،(دفراح)(ولصنم)

 
نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي تامين سرمايه اميد(اميدح)، فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح)و نماد معاملاتي شركت ليزينگ صنعت و معدن(ولصنم) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

 

09:26

📌 حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(اميدح)،(دفراح)(ولصنم)

 

نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي تامين سرمايه اميد(اميدح)، فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح)و نماد معاملاتي شركت ليزينگ صنعت و معدن(ولصنم) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

 

09:28

📌 اطلاعيه در خصوص خريد سهام از سهامداران جزء توسط سهامدار عمده درنماد(غگل2)

 
پيرو اطلاعيه شماره 181/54324 مورخ 1397/11/21 مديريت عمليات بازار، به اطلاع کليه فعالان محترم بازار مي رساند بر اساس مصوبة مورخ 1397/03/29 هيات محترم پذيرش اوراق بهادار و با توجه به برنامه خريد سهام از سهامداران جزء توسط سهامدار عمده(شرکت توسعه صنعتي غذايي زر) در نماد معاملاتي شرکت گلوكوزان ، سهامداران حائز شرايط زير که مايل به فروش سهام خود مي باشند مي توانند از روز شنبه مورخ 1397/11/27 تا تاريخ 1398/02/27 در نماد غگل2 ، با شرايط زير اقدام به فروش نمايند: 1- آن دسته از سهامداران داراي کمتر از 2 ميليون سهم که در تاريخ 1397/09/14 دارنده سهم بوده اند و پس از اين تاريخ اقدام به فروش نکرده و همچنان سهامدار ميباشند،مي توانند اقدام به فروش نمايند. فروش غير از سهامداران فوق تائيد نخواهد شد. 2- قيمت جهت فروش به سهامدار عمده 000ر11 ريال مي باشد. 3- ارسال سفارش فروش تنها از طريق ايستگاههاي معاملاتي کارگزاران وهمچنين تکميل دستور فروش امکانپير مي باشد.
 

09:30

📌 بازگشايي نماد معاملاتي(رتكو)

 

نماد معاملاتي شركت كنترل خوردگي تكين كو(رتكو)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است.

09:32

📌 درخصوص حق تقدم هاي استفاده نشده(ديرانح)،(اميدح)،(دفراح)،(وسكابح)،(دالبرح)

 
 كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكر است تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>. همچنين كارگزار خريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد.
 

09:34

📌 توقف نماد (كترام1) به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت

 

نماد معاملاتي شركت توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ (كترام1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ويا سوال، نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند.

 

11:25

📌 وقف نماد (تمحركه1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

 
نماد معاملاتي شركت ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ (تمحركه1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

11:26

📌 توقف نماد معاملاتي (ونيرو)

 

در پايان معاملات امروز شركت سرمايه گذاري نيرو(ونيرو) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص انتخاب اعضاي هيات مديره متوقف خواهد شد.

 

11:27

📌 توقف نماد (سشرق1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

 
نماد معاملاتي شركت سيمان‌ شرق‌ (سشرق1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.
 
11:31
📌 بازگشايي نمادهاي معاملاتي(فجام)،(ساربيل)،(بكاب)
 
نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي جام دارو(فجام) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه، سيمان آرتا اردبيل(ساربيل)و صنايع جوشكاب يزد(بكاب) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.
 
11:32
📌بازگشايي نماد معاملاتي (كچاد)
 
نماد معاملاتي شركت معدني و صنعتي چادر ملو(كچاد)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت بااستفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.همچنين طبق اعلام شركت افزايش سرمايه شركت تا تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ثبت نخواهد شد و سود نقدي مصوب مجمع به سرمايه جديد <<حق تقدم هاي حاصل از افزايش سرمايه>> تعلق نمي گيرد.
 
 
 

 

اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 4 اسفند 1397

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 4 اسفند 1397 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 4 اسفند 1397

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1397/12/04
وضعیت موجودی نا موجود