پیام های ناظر بازار 7 اسفند 1397

پیام های ناظر بازار 7 اسفند 1397

توقف نماد (تشتاد1) - اطلاعات با اهميت گروه ب

97/12/7 08:01

كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (تشتاد1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت صنايع توليدي اشتاد ايران‌ متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

محدوديت هاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن

97/12/7 08:10

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك مسكن اعلام مي‌گردد: 1-محدوديت زماني عدم فروش توسط خريداران در كليه نمادهاي معاملاتي اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق براي نمادهاي اوراق گواهي که فقط 4ماه تا پايان معاملات آن در بازار فرابورس ايران باقي مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در اين مقطع زماني، نمادهاي معاملاتي تسه 9512، تسه 9601، تسه 9602 و تسه 9603 مشمول محدوديت مذکور نمي باشند. 3-در خصوص اوراق گواهي صادره بانك مسكن محدوديت ورود سفارش خريد و انجام معامله به ميزان حداکثر 160 ورقه براي هر کد معاملاتي در هر جلسه معاملاتي مي باشد. 4- متقاضيان خريد مي بايست محدوديت هاي مذکور را در خصوص ورود سفارشات خريد و معاملات انجام شده رعايت نمايند، تخطي از پيام ناظر بازار و ورو سفارش يا خريد بيش از سقف مجاز مي تواند منجر به ابطال کليه معاملات و حذف سفارش هاي ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات گردد. 5-اعتبار کليه اوراق گواهي صادره جهت اخذ تسهيلات تا يک ماه پس از توقف نماد معاملاتي آن در بازار فرابورس ايران مي باشد. متقاضيان محترم جهت اطلاع ازساير جزئيات مي توانند به اطلاعيه‌هاي اين شرکت مندرج در سايت رسمي فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه نمايند. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

محدوديت هاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك ملي

97/12/7 08:11

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك ملي اعلام مي‌گردد: 1) اعتبار كليه اوراق تسهيلات مسكن بانك ملي (تملي) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذكر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقويمي مي باشد. 2) اعتبار کليه اوراق گواهي صادره جهت اخذ تسهيلات تا يک ماه پس از توقف نماد معاملاتي آن در بازار فرابورس ايران مي باشد. 3) محدوديت حجمي هر سفارش خريد(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي به تعداد 240 ورقه تعيين گرديده است. متقاضيان محترم جهت اطلاع ازساير جزئيات مي توانند به اطلاعيه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 اين شرکت مندرج در سايت رسمي فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه نمايند. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

تداوم تعليق نماد معاملاتي (كبافق1)

97/12/7 08:12

به اطلاع ميرساند؛ علي رغم پيگيريهاي انجام شده از ناشر ابهامات موجود در اطلاعات ناشر برطرف نشده است ، لذا تعليق نماد معاملاتي شركت معادن‌ بافق‌ (كبافق1) حداكثر تا تاريخ 1398/01/27 تداوم مي يابد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

معاملات بورس انرژي ايران - بازارعمده فروشي برق

97/12/7 08:22

1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 97/12/11 و بار پيك هفتگي، بار پايه هفتگي، ميان باري هفتگي و كم باري هفتگي 97/12/11در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغاز مي گردد. مديريت عمليات بازار

 

معاملات بورس انرژي ايران - بازار عمده فروشي برق

97/12/7 08:20

1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/01/08گشايش مي يابند. مديريت عمليات بازار

 

ادامه توقف نماد (خمحور1) به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت

97/12/7 08:49

به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت توليدمحورخودرو (خمحور1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

تغيير وضعيت نماد (ثعتما1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد

97/12/7 09:00

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (ثعتما1) آغاز مي شود. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 

تغيير وضعيت نماد (كازرو1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد

97/12/7 09:00

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي كازرون (كازرو1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (كازرو1) آغاز مي شود. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 

تغيير وضعيت نماد (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

97/12/7 09:01

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (غپآذر1) آغاز مي شود. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

 

توقف نماد (غگلپا1) - اطلاعات با اهميت گروه ب

97/12/7 09:04

كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غگلپا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور 60 دقيقه پس از انتشار اين پيام، به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

پايان دوره معاملاتي قرارداد آتي سبد سهام (جبانك712) با سررسيد اسفند 1397

97/12/7 09:07

به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، امروز سه شنبه مورخ 7 اسفندماه 1397، دوره معاملاتي قرارداد آتي سبد سهام بر روي سبد شاخص صنعت بانكها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي با سررسيد اسفندماه 1397 (جبانك712)، در پايان جلسه معاملاتي امروز به پايان مي رسد. سبد پايه قابل تحويل به ازاي هر قرارداد در زمان تسويه فيزيكي، در اطلاعيه به شماره 55176/181 مورخ 07/12/1397 توسط مديريت ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در سايت رسمي بورس تهران منتشر شده است. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

توقف نماد (اوان1) - اطلاعات با اهميت گروه الف

97/12/7 09:16

كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (اوان1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت مبين وان كيش متوقف شد. بديهي است نماد مذكور 60 دقيقه پس از انتشار اين پيام، به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(دجابرح)،(كپارسح)

97/12/7 09:17

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت هاي داروسازي جابر ابن حيان(دجابرح)،كاشي پارس(كپارسح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

بازگشايي نماد معاملاتي (وسديد1)

97/12/7 09:17

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گروه صنعتي سديد (وسديد1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1397/12/07 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

اطلاعيه درخصوص حق تقدم هاي استفاده نشده(دالبرح)،(اميدح)،(وسكابح)،(دفراح)

97/12/7 09:19

به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكر است تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران،حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزار خريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد،لذا خواهشمند است كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

بازگشايي نماد معاملاتي (تشتاد1)

97/12/7 09:20

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران (تشتاد1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1397/12/07 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

بازگشايي نماد معاملاتي(ونوين)

97/12/7 09:22

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بانك اقتصاد نوين(ونوين) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آمادهانجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

توقف نماد معاملاتي (غويتا1)

97/12/7 09:35

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ويتانا (غويتا1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1397/12/11 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/12/07 متوقف مي‌شود. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

اطلاعيه در خصوص خريد سهام شركت كنتورسازي ايران (آكنتور)

97/12/7 09:37

پيرو اطلاعيه شماره 181/54938 مورخ 1397/12/01 مديريت عمليات بازار، به اطلاع كليه سهامداران حقيقي شرکت کنتورسازي ايران ميرساند بر اساس مصوبه هيئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اجازه انجام معاملات در خارج از ساعت معاملاتي، سهامداران حقيقي شرکت فوق مي توانند براي فروش سهام خود علاوه بر فروش مرحله قبل مطابق شرايط زير، پس از مراجعه به يکي از شعب شرکت هاي کارگزاري عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه و نسبت به ارائه دستور فروش و تکميل تعهدنامه واگذاري سهام اقدام نمايند. شرايط ورود سفارش فروش به شرح زير مي باشد: الف - فروش حداكثر 000ر2 سهم مي باشد در صورتيكه منابع تامين شده از سوي خريداران كافي نباشد خريد از كمترين سفارش فروش شروع و بر اساس ميزان عرضه، حداكثر سهم قابل خريد از افراد متناسب با ميزان منابع تامين شده از سوي خريداران مشخص خواهد شد. ب-قيمت خريد هر سهم مبلغ 075ر21 ريال مي باشد. ج- نوع سفارش فروش از نظر اعتبارزماني، سفاش بدون محدوديت زماني باشد. د-امكان ورود سفارش فروش براي مشتريان برخط امكان پذير نمي باشد. ه- مهلت ورود سفارش فروش در سامانه در نماد (آكنتور2) از روز شنبه مورخ 1397/12/04 الي ساعت 12:30 روز چهار شنبه مورخ 1397/12/08 ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

اطلاعيه در خصوص خريد سهام از سهامداران جزء توسط سهامدار عمده درنماد(غگل2)

97/12/7 09:37

پيرو اطلاعيه شماره 181/54324 مورخ 1397/11/21 مديريت عمليات بازار، به اطلاع کليه فعالان محترم بازار مي رساند بر اساس مصوبة مورخ 1397/03/29 هيات محترم پذيرش اوراق بهادار و با توجه به برنامه خريد سهام از سهامداران جزء توسط سهامدار عمده(شرکت توسعه صنعتي غذايي زر) در نماد معاملاتي شرکت گلوكوزان ، سهامداران حائز شرايط زير که مايل به فروش سهام خود مي باشند مي توانند از روز شنبه مورخ 1397/11/27 تا تاريخ 1398/02/27 در نماد غگل2 ، با شرايط زير اقدام به فروش نمايند: 1- آن دسته از سهامداران داراي کمتر از 2 ميليون سهم که در تاريخ 1397/09/14 دارنده سهم بوده اند و پس از اين تاريخ اقدام به فروش نکرده و همچنان سهامدار ميباشند،مي توانند اقدام به فروش نمايند. فروش غير از سهامداران فوق تائيد نخواهد شد. 2- قيمت جهت فروش به سهامدار عمده 000ر11 ريال مي باشد. 3- ارسال سفارش فروش تنها از طريق ايستگاههاي معاملاتي کارگزاران وهمچنين تکميل دستور فروش امکانپير مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

بازگشايي نماد معاملاتي (غگلپا1)

97/12/7 09:46

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه‌شنبه مورخ 1397/12/07 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

توقف نمادهاي معاملاتي (خريخت)،(غگرجي)،(شگل)،(پكوير)،(جمح)

97/12/7 10:24

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي صنايع ريخته گري ايران(خريخت)، بيسكويت گرجي(غگرجي)، گلتاش(شگل)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه،شركت كوير تاير(پكوير)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي، حق تقدم شركت پتروشيمي جم(جمح) با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (تشتاد1)

97/12/7 10:24

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران (تشتاد1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1397/12/07 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (غگلپا1)

97/12/7 10:45

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه‌شنبه مورخ 1397/12/07 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

بازگشايي نماد معاملاتي(خمهر)

97/12/7 11:10

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت مهركام پارس(خمهر) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

بازگشايي نماد معاملاتي(خمهر)

97/12/7 11:10

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت مهركام پارس(خمهر) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 7 اسفند 1397

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 7 اسفند 1397 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 7 اسفند 1397

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1397/12/07
وضعیت موجودی نا موجود