پیام های ناظر بازار 11 اسفند 1397

پیام های ناظر بازار 11 اسفند 1397

09:00

📌 وقف نماد (گوهران1) - اطلاعات با اهميت گروه ب

 نماد معاملاتي (گوهران1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

 

09:01

📌 توقف نماد (حفاري1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

نماد معاملاتي شركت حفاري شمال (حفاري1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد.
 
09:02

📌 توقف نماد (فلوله1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

 نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

 

09:06

📌 توقف نماد (حريل1) - اطلاعات با اهميت گروه ب

نماد معاملاتي (حريل1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت ريل پردازسير متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

 

09:34

📌 نماد معاملاتي (غويتا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت ويتانا متوقف شد. 

 

09:37

📌 وقفه معاملاتي نماد (اكالا1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

 

09:38

📌نماد معاملاتي شركت دشت مرغاب(غدشت)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.

 

09:41

📌 معاملات بورس انرژي ايران - بازار عمده فروشي برق

نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 97/12/15پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغاز مي گردد. 
 
09:50
📌 معاملات بورس انرژي ايران - بازار عمده فروشي برق
نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 97/12/15پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغاز مي گردد. 
 
09:50

📌تعليق نماد معاملاتي (قثابت1)

طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) حداكثر تا تاريخ 1397/12/22 تعليق شد.

 

10:28

📌 وقف نماد (ثعتما1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد نماد اصلي

نماد معاملاتي (ثعتما1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد.

 

10:57

📌 تغيير وضعيت نماد (فرابورس1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

نماد معاملاتي شركت فرابورس ايران (فرابورس1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد.

 

10:58

📌 وقفه معاملاتي نماد (وساخت1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (وساخت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت.
 
11:00
📌 تغيير وضعيت نماد (قاسم1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد
نماد معاملاتي شركت قاسم ايران (قاسم1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد.

11:01

📌 تغيير وضعيت نماد (مارون1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد
نماد معاملاتي شركت پتروشيمي مارون (مارون1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد.
 

11:03

📌 حراج مجدد نماد معاملاتي(دجابرح)

نماد معاملاتي حق تقدم شركت داروسازي جابر ابن حيان(دجابرح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.

 

11:05

📌 پايان دوره معاملاتي قرارداد آتي سبد سهام (جفلز712) با سررسيد اسفند 1397

امروز شنبه مورخ 11 اسفندماه 1397، دوره معاملاتي قرارداد آتي سبد سهام بر روي سبد شاخص صنعت فلزات اساسي با سررسيد اسفندماه 1397 (جفلز712)، در پايان جلسه معاملاتي امروز به پايان مي رسد. سبد پايه قابل تحويل به ازاي هر قرارداد در زمان تسويه فيزيكي، در اطلاعيه به شماره 55369/181 مورخ 11/12/1397 توسط مديريت ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در سايت رسمي بورس تهران منتشر شده است.
 
11:06

در خصوص معاملات سهام شرکت خدمات فني فولاد يزد در نماد (خفولا1) در بازار پايه فرابورس تاکيد مي گردد؛ با توجه به مفاد اصلاحيه بند 1 ماده 12 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در خصوص شرايط مربوط به تشکيل و توسعه تعاوني هاي سهامي عام، حداکثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غير مستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از پنج درصد (5%) سرمايه شرکت تجاوز کند. همچنين اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هر گاه خود، تعاوني فراگير ملي، تعاوني سهام عام باشند، حداكثر حق مالكيت بيست درصد (20%) سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غير مستقيم خود حداكثر حق مالكيت ده درصد (10%) از سهام را خواهند داشت.

 

11:07

📌 بازگشايي نماد معاملاتي (فلوله)

نماد معاملاتي شركت لوله و ماشين سازي ايران(فلوله) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.
 
 
11:08
📌 بازگشايي نماد معاملاتي(والبر)
نماد معاملاتي شركت گروه دارويي البرز(والبر) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.
 

11:13

📌 پايان مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام در نماد معاملاتي (وتعاونح1)

با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت بيمه تعاون (وتعاونح1) در تاريخ 1397/12/11، نماد معاملاتي مذكور (وتعاونح1) در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/12/11 متوقف مي‌گردد.

 

11:17

📌 نماد معاملاتي شركت خدمات فني فولاد يزد (خفولا1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/12/11 متوقف مي‌شود.

 

11:22

📌 بازگشايي نماد معاملاتي (لسرما) پس از رفع تعليق

نماد معاملاتي شركت صنايع سرما آفرين ايران(لسرما) با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.
 
11:23

نماد معاملاتي شركت بيمه كوثر (كوثر1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/12/11 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است.

 

11:24

نماد معاملاتي صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه رويش لوتوس 70% تاديه (رويش1) جهت برگزاري مجمع صندوق متوقف شد.

 

11:25 

نماد معاملاتي (حريل1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت ريل پردازسير متوقف شد. 

 

11:26

نماد معاملاتي شركت محورسازان ايران خودرو(خوساز) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.

 

11:27

نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران1) پس ازافشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/12/11 آماده انجام معامله مي باشد.

 

11:28

 نماد معاملاتي شركت بيمه كوثر (كوثر1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/12/11 آماده انجام معامله مي باشد.

 

11:29

نماد معاملاتي شرکت ريل پرداز سير (حريل1) پس ازافشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/12/11 آماده انجام معامله مي باشد.

 

11:30

پيرو اطلاعيه شماره 1379/الف/97 مورخ 1397/12/06 اين شرکت، ميزان 3/04 درصد (سه مميز چهار صدم درصد) سهام غير مديريتي شرکت بيمه سامان (سهامي عام) در نماد معاملاتي (بساما4) با قيمت پايه کل 205,765,771,500 ريال، روز سه شنبه مورخ 1397/12/14 از طريق بازار اول فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد.

 

11:40

 نماد معاملاتي شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزايش سرمايه، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/12/11 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است.

 

12:09

 نماد معاملاتي شركت بورس كالاي ايران (كالا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و ادامه معاملات از ابتداي روز معاملاتي بعد و در دامنه نوسان قيمت روزانه ادامه خواهد يافت.

اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 11 اسفند 1397

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 11 اسفند 1397 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 11 اسفند 1397

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1397/12/11
وضعیت موجودی نا موجود