پیام های ناظر بازار 3 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 3 تیر ماه 1398

08:25

وایران

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ليزينگ ايرانيان (وايران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:25

پتایر

 

❇توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ايران‌ تاير (پتاير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:26 

سیستم

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت همكاران سيستم (سيستم1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:26

مرقام

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ايران‌ارقام‌ (مرقام1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:26

دعبید

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

❇مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

08:27

دعبیدح

❇توقف نماد معاملاتي 

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيدح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:03

پکرمان

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:03

زپارس

❇وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:04

وپترو

❇وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:04

غاذر

❇وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:04

پترول

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه پتروشيمي س.ايرانيان (پترول1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

❇مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:10

#خساپا

❇وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سايپا (خساپا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 
➖
➖➖

09:15

امید خراسان

❇حراج مجدد نمادهاي معاملاتي 

◼به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تامين سرمايه اميد(اميد)،پتروشيمي خراسان(خراسان)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

09:15

لکما

❇توقف نماد  - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لكما1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت كارخانجات مخابراتي ايران متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

✔مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

 

11:07

ذوب

❇بازگشايي نماد معاملاتي 

◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/03 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

✔مدير عمليات بازار فرابورس ايران

 

 

11:07

افق

وملی

جم پیلن

❇بازگشايي نمادهاي معاملاتي

◼به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش(افق)،سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي(وملي)،پلي پروپيلن جم(جم پيلن)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

11:07

ثتوسا

❇بازگشايي نماد معاملاتي 

◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/03 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

✔مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

 
اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 3 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 3 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 3 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/03
وضعیت موجودی نا موجود